Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.darkyadeti.cz Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Případná cena zásilky mimo ČR bude řešena individuálně. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2. Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka zaevidovaná. Zboží expedujeme zpravidla ihned. V případě, že zboží není momentálně skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebude zákazník s termínem souhlasit má možnost objednávku stornovat. S každou zásilkou zákazník obdrží doklad o zaplacení, který zároveň slouží jako doklad k případné reklamaci a záruční list. Pro dopravu používáme Českou poštu, popřípadě jinou alternativní přepravní společnost. Zboží zasíláme na dobírku, nebo po předchozí domluvě je možnost osobního vyzvednutí na adrese: Marie Šimíková, Hodoňovice 91, 739 01 Baška, tel. +420 604 698 021. Poštovné je účtováno dle výběru způsobu platby a způsobu dodání.

3. Reklamace

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky: zjištěné vady oznamte co nejdříve na adrese: info@darkyadeti.cz společně se základními údaji:
- jaké zboží reklamujete - důvod reklamace - termín nákupu. Záruční doba činí 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Zboží, které reklamujete, je nutné zaslat včetně dokladu o jeho zakoupení. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud toto zboží už není skladem bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. V případě vrácení peněz poprosíme o číslo účtu na které bude vrácená částka zaslána. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. V žádném případě nezasílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

4. Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.Pokud se tak rozhodnete, prosíme oznamte tuto skutečnost co nejdříve e-mailem na adresu info@darkyadeti.cz:
- jaké zboží vracíte
- termín nákupu, popř. číslo objednávky
Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu zasláno zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po přijetí zboží bude zákazník vyrozuměn telefonicky nebo e-mailem, že zboží bylo zpět převzato a bude mu vrácena příslušná částka bankovním převodem do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. V případě vrácení zboží osobním doručením, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu v hotovosti v okamžiku doručení zboží na naši adresu. Částka za poštovné se nevrací.

5. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

6. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se zavazujeme řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka o dodavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to pouze písemnou formou nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@darkyadeti.cz.